Loonstra Computers en Business in the Cloud zijn handelsnamen van Loonstra Computer Services

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten met Loonstra Computer Services betreffende de verkoop,
levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten,
randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of
diensten.

1.2 Naast deze algemene voor waarden kan Loonstra Computer Services
aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de
soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende
voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing
zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Loonstra Computer Services
niet geaccepteerd.

1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Loonstra Computer Services.

1.5 Loonstra Computer Services houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

 

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Loonstra Computer Services zijn
vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders
in de offerte is vermeld.

2.2 Prijsvermeldingen op de Loonstra Computer Services internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met Loonstra Computer Services komen pas dan tot
stand wanneer Loonstra Computer Services een bestelling of reparatie
opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Loonstra Computer Services
heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten
niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat
de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk
geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

 

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van
de apparatuur, in prijslijsten, op de Loonstra Computer Services
internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de
grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of
ontbinding.

 

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van Loonstra Computer Services worden geleverd tegen
de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van
Loonstra Computer Services.

5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder
rembours, dient de betaling van de door Loonstra Computer Services
geleverde goederen of diensten vooruit betaald te worden op
rekeningnummer NL86 INGB 0008167133 t.n.v. Loonstra Computer Services te Duiven.

5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening
van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Niet tijdige betaling geeft Loonstra Computer Services het recht
haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te
schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op
schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.6 Loonstra Computer Services is te allen tijde gerechtigd, op welke
wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt
voor de betaling van de door Loonstra Computer Services te verrichten
prestaties.

5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Loonstra Computer Services verrekening van facturen toe te passen.

5.8 Door Loonstra Computer Services in behandeling genomen reclames
en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot
betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.9 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

 

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Loonstra Computer Services.

6.2 Loonstra Computer Services is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6.3 Een door Loonstra Computer Services verzonden bericht welke bij de ontvanger in spambox is beland of anderszins door een spamfilter wordt geblokkeerd wordt beschouwd als zijnde correct afgeleverd. De ontvanger dient zelf zijn/haar mailboxen hierop actief te controleren. Een dergelijk bericht welke een aangekochte/bestelde licentie bevat kan niet worden geannuleerd of geretourneerd en ontheft de koper niet van zijn haar betalingsverplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Loonstra Computer Services blijft eigenaar van
alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling
van de prijs van alle door Loonstra Computer Services aan de afnemer
geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen
voor door Loonstra Computer Services ten behoeve van de afnemer in het
kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten
werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Loonstra Computer Services van
de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de
afnemer in de nakoming van de tussen Loonstra Computer Services en de
afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente
en eventuele boetes.

 

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is
overeengekomen. Loonstra Computer Services is voor overschrijding van de
levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het
recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de
overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in
geval van opzet of grove schuld van Loonstra Computer Services of haar
leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden
wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de
overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige
vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door
de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk –
met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan
Loonstra Computer Services. Na het verstrijken van deze termijn wordt
Loonstra Computer Services geacht haar verplichtingen correct te zijn
nagekomen en gaat Loonstra Computer Services er van uit dat de afnemer
de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door Loonstra Computer Services gegrond wordt
bevonden, kan Loonstra Computer Services overgaan tot het volgende: A:
de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen. B:
het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of
te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Loonstra
Computer Services worden afgegeven. C: het geleverde terug te nemen en
de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer
betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van
schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Loonstra Computer Services de
gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5 Software en digitale en/of fysieke licentiecodes kunnen nooit worden geretourneerd door het specifieke karakter van de software of licentie.

 

Artikel 10 Garantie

10.1 Loonstra Computer Services verleent ten aanzien van de door haar
geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van twee (2)
jaar, tenzij anders overeengekomen. Uitgezonderd hierop zijn garantie
aanspraken met betrekking tot die onderdelen waarop de betreffende
Merk/leverancier andere garantievoorwaarden hanteert, zoals accu’s, harddisk’s,
cd-rom spelers/branders, dvd spelers/branders, printers en scanners en
foto en video apparatuur. Hierop geldt een maximale garantieduur van 1
jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een
foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen binnen 1 maand na
aankoopdatum tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar
en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een
omruiltermijn van maximaal één (1) maand na factuurdatum, Voor
wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet
(meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor
reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de
reparatietermijn van die leverancier. Geleverde systemen worden door
Loonstra Computer Services zichtbaar en onzichtbaar verzegeld. Bij
verbreken van deze verzegeling valt uw garantie altijd terug naar 1
jaar, ongeacht hetgeen bij bestelling of levering is overeengekomen.
Betalingen om de garantie te verlengen worden in voorkomend geval nooit
geretourneerd.

10.2 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking
komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te
leveren op het door Loonstra Computer Services op te geven adres.

10.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de klacht het gevolg is van verwaarlozing of gebrek aan onderhoud, zoals bijvoorbeeld sterk vervuilde ventilatoren.

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het
Loonstra Computer Services garantiezegel en/of serienummer.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht
c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Daaronder vallen ook reparaties
die niet door of namens Loonstra Computer Services zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde
aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door
inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij
door Loonstra Computer Services geen defect geconstateerd kan
worden.

H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die
aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

10.4 Door reparatie en/of vervanging van een artikel vangt de
garantietermijn niet opnieuw aan. Op uitgevoerde reparaties wordt drie
(3) maanden garantie gegeven.

 

Artikel 11 Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of
identificatienummers of tekens, die op de door Loonstra Computer
Services afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd,
beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het
vervallen van de garantie.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Loonstra Computer Services blijft ten
alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de
betreffende levering/ het betreffende onderdeel.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Loonstra
Computer Services in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet
uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Loonstra Computer Services niet
aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove
schuld of nalatigheid aan de zijde van Loonstra Computer Services.

12.3 De afnemer vrijwaart Loonstra Computer Services te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen
bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit
geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gaan in per 1 januari
1999 en zijn laatstelijk aangepast op 12 juni 2020.